Semalt-dan WordPress web sahypalary üçin 10 SEO maslahat

Gözleg motorlary diňe alt bellikleri, faýl atlary we açar sözler ýaly käbir "tehnologiýa zatlary" barada alada edýär. Bu "tehnologiýa zatlarynyň" işleýşine düşünmek, işe üns bermezlik size garşy işläp biler.

“Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, WordPress web sahypaňyz bilen internetde nädip tanalmalydygy barada möhüm maslahatlar berýär.

  • Mazmun iň oňat optimizasiýa. Optimizasiýa diňe üýtgeşik we hil mazmuny bilen ätiýaçlandyrylan ýagdaýynda täsir edýär. Tekstler we açar sözler ýazgynyň mowzugyny görkezýär. Mazmun gözleg motorlaryna däl-de, gelýänleriň zerurlyklaryna gönükdirilmelidir. Şeýle hem okalýan we düşnükli bolmaly.
  • Yzky baglanyşyklary çalyşmak. Bu alyş-çalyş dogry ýerine ýetirilen bolsa we sahypaňyz şol bir mazmuny hödürleýän degişli, ýokary ygtyýarly web sahypalaryndan gelse, size uly peýdalar berer.
  • Surat faýllaryna dogry atlary bellemek. Google, ýazgydaky iň möhüm suratlara we tekstlere esaslanyp, berlen soraga esaslanyp, olara degişli ähli netijeleri görkezýär. Görünişliligi we optimizasiýany ýokarlandyrmak üçin alt belligini we at belliklerini ulanmagy ýatdan çykarman, suratda belli bir mowzugyň açar sözlerini ulanmak maslahat berilýär.
  • Açar sözleri öz içine alýan gysga permalinkler. Düşünýän permalinkler iş üçin amatlydyr. “Permalink” -de diňe ilkinji dört söz degişlidir, sebäbi Google yzyndaky ähli sözleri goýmaýar.
  • Gözleg motory optimallaşdyrylan mowzuklar. Käbir web sahypalary tertibi we dizaýny döretmek üçin gaty köp kod ulanýarlar. Google degişli mazmuny gözlemek üçin deslapky kody gözläp tapmaly. Kod näçe çylşyrymly bolsa, mazmuny şonça az we açar söz dykyzlygy alynýar. Gözleg reýtingini kesgitläniňde öndürijilik esasy faktor bolup durýar, şonuň üçin çalt ýerine ýetirilýän mowzuklar işiň Google reýtingini gowulandyrýar.
  • XML formatda sahypa kartasyny dörediň. Google XML Sitemaps plaginlerini ulananyňyzda bu meseläni ýerine ýetirmek aňsat bolýar. Ulanyljak beýleki çeşmeler, Web Optimizer we Webmaster Central.
  • Maglumat mazmunyny ýa-da açar sözleri belläň. H1-h6 düwmeleri, makaladaky sözbaşylary, subtitrleri ýa-da möhüm habarlary görkezmäge kömek edýär.
  • Sosial ulgam ýazgylary. Sosial ulgamlarda ýerleşdirmek SEO optimizasiýasy üçin paýhaslydyr. SEO üçin belli bir ähmiýete eýe bolşy ýaly, ýazgylar dürli-dürli bolmaly we diňe bir iş hakda däl. Siziň we diňleýjileriňiziň arasynda uly aragatnaşyk gurmaga kömek eder.
  • Gara şlýapa SEO praktikasyndan saklamak. Gara şlýapa ýa-da aýna HTML saýtlaryny ulanmak bilen Google-ny aldamak mümkin däl, sebäbi Google ahyrsoňy olary tapar we agyr jeza berer.
  • Dogry platforma bilen işlemek. Gözleg motorlary üçin görünmeýänligi sebäpli, “Flash” -i ulanmakdan gaça duruň we “WordPress” -i ulanyň.

SEO berlen web sahypasyna traffigiň göwrümini ýa-da hilini ýokarlandyrýar. Gözleg motorlary, "tebigy" ýa-da "tölenmedik" gözleg netijeleriniň üsti bilen traffigi sürmek arkaly bu maksada ýetmäge kömek edýär. Munuň aňyrsyndaky teoriýa, netijeler nobatynda has ir ýa-da has ýokary sahypa çyksa, gelýänleriň sanynyň köp bolmagydyr.

mass gmail